Apie mus

Lietuvos lošimų verslo asociacija (LLVA) – tai bendrovių ir kitų organizacijų savanoriškas susivienijimas, įsteigtas vienyti įmones ir organizacijas, kurios besivadovaudamos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka organizuoja ar prisideda prie azartinių lošimų organizavimo Lietuvoje.

Asociacijos nariai valdo licencijas ir veikia visuose azartinių lošimų segmentuose Lietuvoje bei kelia sau aukščiausius veiklos ir etikos standartus. Asociacijos nariais gali būti bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys ar organizacijos, pripažįstančios bei atitinkančios Asociacijos įstatus ir savanoriškai pareiškę norą įstoti į Asociaciją. Asociaciją įsteigė ir šiuo metu tikraisiais asociacijos narėmis yra: UAB “Olympic Casino Group Baltija”, UAB “Lošimų strateginė grupė”, UAB “Baltic Bet”. Asociacija įsteigta 2018 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

apiemus_elementas1

Pagrindiniai asociacijos tikslai

Pagrindiniai asociacijos tikslai

Vienyti įmones, kurios besivadovaudamos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir kitų LR teisės aktų numatyta tvarka organizuoja azartinius lošimus, ir atstovauti azartinių lošimų sektorių Lietuvoje.

Inicijuoti ir įgyvendinti savireguliacijos iniciatyvas, kurios užtikrintų dar didesnį sektoriaus skaidrumą bei prisidėtų prie vartotojų interesų gynimo gerinimo.

Kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą lošimų verslo politiką, kuriant ir tobulinant lošimų verslą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus, koordinuoti Asociacijos narių pastangas plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams.